Zápisnica z valného zhromaždenia, 13.1.2014

Prítomní členovia: 20

Neprítomní členovia: 4

 

Na valnom zhromaždení bola prijatá nová členka Andrea Struhárová, ktorá bola prijatá všetkými členmi.

Naopak z PGA Slovensko bol vylúčený Radoslav Jurák.

Lujza Bubánová požiadala počas roka o vystúpenie z PGA Slovensko.

 

Na valnom zhromaždení sa odsúhlasili nasledovné návrhy:

  • Noví žiadatelia, ktorí sa chcú stať členmi PGA SK, sú povinní zaslať svoje žiadosti o vstup do PGA SK najneskôr do konca roka a zaslať žiadosti na emailové adresy prezídia PGA SK. Mená žiadateľov a ich podpisy budú zaslané všetkým členom PGA SK pred valným zhromaždením.

 

  • Žiadatelia o členstvo v PGA SK sú povinní dokladovať svoje výsledky z turnajov SKGA za posledný rok

 

  • Členom, ktorí budú dokladovať, že boli 6 mesiacov v kuse počas roka hendikepovaní tak, že nebudú mocť vykonávať trénersku činnosť, bude poskytnutá zľava na členský poplatok vo výške 50% na ďaľší rok.

 

  • Členovia odsúhlasili formát PRO-AM aspoň na jeden z turnajov PGA SK v roku 2014

 

  • Prvý turnaj, ktorý sa bude konať v máji 2014, bude kvalifikačný turnaj na majstrovstvá Európy jednotlivcov Teaching Pro. Člen, ktorý sa umiestni na prvom mieste bude kvalifikovaný na ME, avšak musí spĺňať podmienky ME dané PGA’s of Europe. Ak člen podmienky nebude spĺňať, právo na kvalifikáciu dostáva hráč, ktorý sa umiestni na najvyššom mieste hneď po ňom a bude spĺňať podmienky. Avšak náklady spojené s cestou si hráč musí hradiť sám.

 

  • PGA SK odsúhlasilo, že druhý turnaj v sezóne budú majstrovstvá Slovenska jednotlivcov pre teaching pro členov. Budú 2 kategórie muži a ženy.

 

  • Výjazd PGA SK tímu na majstrovstvá tímov Európy si kvalifikovaní hráči budú hradiť sami alebo ak budú peniaze od sponzora, výjazd bude hradený z týchto finančných prostriedkov. Traja hráči budú kvalifikovaní nasledovne: Prvý hráč v rebričku order of merit (hradená celá cesta), druhý hráč podľa order of merit a majster Slovenska. Všetci traja musia spĺňať podmienky turnaja.

 

  • PGA SK pošle žiadosť na Slovenskú golfovú asociáciu o finančnú podporu vo výške 2000,- Eur na školenie a vzdelávanie teaching pro členov. Takisto pošle žiadosť s rovnakým podnetom na PGA’s of Europe.

 

  • PGA SK sa bude snažiť zopakovať školenie podobné tomu, ktoré sa konalo v októbri 2013, či už z finančných vlastných zdrojov alebo od sponzorov. Podľa možností fin.prostriedkov sa počas roka rozhodne, či školenie/školenia budú zadarmo pre členov PGA SK alebo či si členovia budú musieť svoju účasť hradiť z vlastných zdrojov.

 

  • PGA SK rozhodlo o možnosti zvolenia tzv. čestného člena, ktorým môže byť aj amatérsky hráč, ktorý finančne podporí PGA Slovensko sumou vo výške min. 3300,- Eur na jeden rok. Tento člen nebude ani Teaching Pro ani Playing pro, ale bude chápaný ako sponzor PGA SK. Podmienkou na udelenie tohto štatútu je aby čestný člen mal hcp menší ako 15. Takýchto čestných členov môže byť max. 5 na jeden rok. Čestní členovia sa môžu zadarmo zúťastňovať školení PGA SK a dostanú aj svoju PGA členskú kartu s uvedením nazvu “čestný člen“. Člen, ktorý takéhoto sponzora nájde bude ručiť za jeho etické správanie a taktiež, že nebude škodiť dobrému menu PGA Slovensko. Za odmenu tento člen nebude musieť platiť ročný členský poplatok na ďalšiu sezónu.

 

 

Partneri

www.golfplus.golf